THỨ TỰ VÀ HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2017

Khoa Công trình thông báo tới các học viên cao học chuyên ngành Quản lý xây dựng thứ tự và Hội đồng bảo vệ đề cương.
 
Hội đồng 1: Bảo vệ tại VPK P404/A1; thời gian 8h00 thứ bảy ngày 3/12/2016
 
Hội đồng 2: Bảo vệ tại P414/A1; thời gian 8h00 thứ bảy ngày 3/12/2016.
 
Đề nghị các học viên thực hiên theo Thông báo kế hoạch bảo vệ đề cương Khoa đăng ngày 19/11/2016 và đến dự theo đúng kế hoạch.