THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BUỔI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Công trình tổ chức buổi báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ chuyên ngành XD Công trình thủy, Quản lý XD đợt 2 năm 2017. Dưới đây là lịch trình báo cáo chi tiết và các yêu cầu chuẩn bị đối với các học viên

1. Thời gian, địa điểm và lịch trình báo cáo

- Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy do BM Thủy Công phụ trách: bắt đầu từ 14h00 thứ Ba  ngày 16/5/2017, tại Văn phòng Bộ môn P412/A1. DS file đính kèm.

 - Chuyên ngành Quản lý Xây dựng do BM Công nghệ & QLXD phụ trách: bắt đầu từ 14h00 thứ Bảy ngày 13/5/2017 đến hết ngày Chủ nhật 14/5/2016 (sáng 8h; chiều 14h). Hội đồng 1 tại Văn phòng Khoa P404/A1. Hội đồng 2 tại Văn phòng Bộ môn P414/A1; DS file đính kèm.

 

 2. Các yêu cầu đối với học viên

- Về nội dung, HV cần báo cáo tiến độ của đề tài luận văn so với đề cương được phê duyệt; vắn tắt các kết quả nghiên cứu chính đạt được; những thay đổi trong quá trình thực hiện luận văn và lý do (nếu có). Học viên chủ động làm việc với GV hướng dẫn về nội dung trình bày. Mỗi học viên chuẩn bị thêm 2 bản thảo luận văn.

- Học viên trình bày nội dung đạt được trực tiếp trước Hội đồng. Thời gian cho mỗi học viên từ 10 - 15 phút.

- Một hội đồng đánh giá của Khoa gồm từ 3 đến 5 thành viên sẽ nghe, góp ý, trao đổi và đánh giá về tiến độ của luận văn theo yêu cầu của trường (trong khoảng 10 phút). Nếu nội dung thực hiện không đạt yêu cầu, HV sẽ không được bảo vệ luận văn trước Hội đồng trường trong đợt 2/2017. Những học viên báo cáo đạt yêu cầu sẽ nộp luận văn trong khoảng thời gian từ 22/5 – 24/5/2017 (Quy cách trình bày và các văn bản cần nộp trong đợt BV, học viên kiểm tra trên website của Khoa). Biên bản buổi bảo vệ là hồ sơ bắt buộc để đủ điều kiện bảo vệ luận văn sau này.

                                                                                                                                  Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

                                                                                                                           TRƯỞNG KHOA

                               

 

                                                                                                                    PGS. TS. NGUYỄN HỮU HUẾ