Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1000/TB-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày  26 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

 


Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau:

TT

Nội dung công việc

Cơ sở đào tạo

Các đợt trong năm 2017

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

I.

Tuyển sinh cao học khóa 25:

1

Thời gian thi tuyển

Toàn trường

17/04/2017 – 23/04/2017

18/09/2017 – 24/09/2017

 

 

II.

Khai giảng và trao bằng Thạc sĩ:

1

Khai giảng và trao bằng Thạc sĩ

Hà Nội

09/06/2017

03/11/2017

 

 

Cơ sở 2

16/06/2017

10/11/2017

 

 

III.

Giao đề tài luận văn tốt nghiệp:

1

Khoa xét duyệt đề cương LVCH và gửi danh sách tên Đề tài LVCH, Người HD, Bộ môn QL (bản cứng có xác nhận của Hội đồng KH&ĐT) gửi về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Toàn trường

Trước ngày

14/12/2016

(Bắt buộc đối với khóa 23 đợt 2 và khuyến khích khóa 24 đợt 1)

Trước ngày

22/02/2017

(Đợt vét cho các học viên từ khóa 23 trở về trước và khuyến khích khóa 24 đợt 1)

Trước ngày

11/05/2017 (Bắt buộc đối với khóa 24 đợt 1 và khuyến khích khóa 24 đợt 2)

Trước ngày

17/08/2017

(Bắt buộc đối với Khóa 24)

IV.

Kế hoạch nộp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

1

Khoa chuyên ngành gửi danh sách Hội đồng về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Toàn trường

Trước ngày

03/03/2017

Trước ngày

01/06/2017

Trước ngày

31/08/2017

Trước ngày

30/11/2017

2

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH trình Ban Giám hiệu ký Quyết định

Toàn trường

Trước ngày

10/03/2017

Trước ngày

08/06/2017

Trước ngày

06/09/2017

Trước ngày

07/12/2017

3

Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Hà Nội

27/03/2017 – 02/04/2017

19/06/2017 – 25/06/2017

18/09/2017 – 24/09/2017

18/12/2017 – 24/12/2017

Cơ sở 2

10/04/2017 – 16/04/2017

03/07/2017 – 09/07/2017

25/09/2017 – 01/10/2017

08/01/2018 – 14/01/2018

V.

Tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn B1 Châu Âu:

1

Thời gian tổ chức thi

Toàn trường

06/03/2017 – 12/03/2017

12/06/2017 – 18/06/2017

04/09/2017 – 10/09/2017

04/12/2017 – 10/12/2017

VI. Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học: Theo thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ của các lớp.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- P, K, B, TT, CS2, Viện ĐH&KHƯDMT, BM;

(đã ký)

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

GS.TS. Trịnh Minh Thụ