Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy toàn trường học kỳ 1 (2017 - 2018)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, Nhà trường hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy toàn trường học kỳ 1 (2017 - 2018)

Xem và down load File mẫu tại Link :

 http://tlu.edu.vn/thong-bao-cho-sinh-vien/ke-hoach-trien-khai-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-9392