Kết quả rà soát phòng chống đạo văn cho Luận văn Cao học ngành Quản lý Xây dựng đợt 4 năm 2017

Khoa Công trình đã thực hiện phòng chống đạo văn cho 71 Luận văn Cao học (LVCH) ngành Quản lý Xây dựng (QLXD) đợt 4 tháng 11 năm 2017. Các LVCH này đã được so sánh với hàng ngàn tài liệu số hóa.

Kết quả cho thấy:

  • 10 LVCH có tỷ lệ trùng lặp >30%, lớn nhất khoảng 70%.
  • 12 LVCH có tỷ lệ trùng lặp >20%.
  • Số LVCH còn lại có tỷ lệ trùng lặp <20%.

Chi tiết xin xem file đính kèm.