Về khe ngang, khe thi công và chất lượng đập bê tông đầm lăn

Bài báo tập trung thảo luận một số vân đề ảnh hưởng chất lượng các khe ngang và tiếp giáp giữa các lớp đến RCCD. Giới thiệu một số kết quả phân tích nhiệt và lập quan hệ giữa cường độ bê tông và độ chặt làm cơ sở điều chỉnh biện pháp thi công để đảm bảo chất lượng RCCD
VỀ KHE NGANG, KHE THI CÔNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
 
 
 
GS.TS. Nguyễn Văn Mạo
Đại học Thủy lợi
ThS. Lê Anh Văn
ThS. Nguyễn Chí Đức 
HEC 
 
Mời download và xem toàn văn bài báo tại đây