Quan trắc công trình thủy lợi: Hiện trạng và giải pháp

Bài báo tập trung nghiên cứu đề suất giải pháp để công tác thiết kế xây dựng sử dụng và quản lý nói chung và riêng với quan trắc nói riêng đáp ứng phát huy hiệu quả công trình trong an toàn và tiện ích
QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 
 
GS.TS. Phạm Ngọc Quý
Đại học Thủy lợi
Mời download và xem toàn văn bài báo tại đây