Phân tích ảnh hưởng của nhiệt và tải trọng tới trường ứng suất đập bê tông đầm lăn trong quá trình thi công

Bài báo này đi vào nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ và các tải trọng trong quá trình lên đập đến trường ứng suất của đập bê tông đầm lăn trong quá trình thi công. Bài báo là tài liệu tham khảo cho xây dựng đập bê tông đầm lăn, đồng thời cũng là thông tin đóng góp vào các thảo luận về nguyên nhân nứt trong các đập bê tông đầm lăn.
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT VÀ TẢI TRỌNG TỚI TRƯỜNG ỨNG SUẤT ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
 
 
KS. Đinh Hữu Dụng
PEC1
GS.TS. Nguyễn Văn Mạo
Đại học Thủy lợi 
 
Mời download và xem toàn văn bài báo tại đây