Một số đóng góp mới về KHCN nhằm giảm thiểu thiệt hại các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường miền Trung

Nội dung bài báo giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực phòng tránh thiên tai miền Trung.Trong đó tập trung vào nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kĩ thuật đảm bảo an toàn công trình giao thông, thủy lợi , nhà dân dụng trong điều kiện thiên tai bất thường miền Trung
MỘT SỐ ĐÓNG GÓP MỚI VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NHẰM GIẢM THIỂU THIỆT HẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG ĐIỀU KIỆN THIÊN TAI BẤT THƯỜNG MIỀN TRUNG
 
GS.TS. Nguyễn Văn Mạo
Trường Đại học Thủy lợi 
 
 
Mời download và xem toàn văn bài báo tại đây