Trưởng Khoa Công trình
Tiến sĩ Công trình thủy tại Nga (2007)
Email: nguyenhuuhue@tlu.edu.vn
 

GS. TS. Nguyễn Tiến Chương

Phó Trưởng Khoa

Tiến sĩ Kết cấu xây dựng

tại Bungari (1987)

Email: chuongnt@tlu.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Phó Trưởng Khoa

Tiến sĩ Công trình thủy

tại Nga (2009)

Email: nnthang@tlu.edu.vn

PGS. TS.  Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng Khoa

Tiến sĩ Công trình thủy lợi thủy điện

tại Trung Quốc (2004)

Email: son_nv@tlu.edu.vn