Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép (Cửa van phẳng)

Link download Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép (Thiết kế Cửa van phẳng) do thầy Vũ Hoàng Hưng phụ trách (K52-TL)
Thư mục bao gồm:
1. Bài giảng (file .ppt)
2. Hướng dẫn đồ án môn học (file .doc)
3. Giao nhiệm vụ đồ án môn học
4. Ví dụ tham khảo
5. Bản vẽ tham khảo
 
Download tại đây