THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BUỔI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 4 NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Công trình tổ chức buổi báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý XD đợt 4 năm 2017. Kế hoạch báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ Chuyên ngành XD Công trình Thủy sẽ được Khoa thông báo sau. Dưới đây là lịch trình báo cáo chi tiết và các yêu cầu chuẩn bị đối với các học viên:

1. Thời gian, địa điểm và lịch trình báo cáo

Chuyên ngành Quản lý Xây dựng do BM Công nghệ & QLXD phụ trách: 13h30 Thứ Sáu ngày 10/11/2017. Hội đồng 1 tại Văn phòng Khoa P404/A1. Hội đồng 2 tại Văn phòng Bộ môn P414/A1; Danh sách xin xem file đính kèm.

 2. Các yêu cầu đối với học viên

- Về nội dung, HV cần báo cáo tiến độ của đề tài luận văn so với đề cương được phê duyệt; vắn tắt các kết quả nghiên cứu chính đạt được; những thay đổi trong quá trình thực hiện luận văn và lý do (nếu có). Học viên chủ động làm việc với GV hướng dẫn về nội dung trình bày. Mỗi học viên chuẩn bị thêm 2 bản thảo luận văn.

- Học viên trình bày nội dung đạt được trực tiếp trước Hội đồng. Thời gian cho mỗi học viên từ 10 - 15 phút.

- Một hội đồng đánh giá của Khoa gồm từ 3 đến 5 thành viên sẽ nghe, góp ý, trao đổi và đánh giá về tiến độ của luận văn theo yêu cầu của trường (trong khoảng 10 phút). Nếu nội dung thực hiện không đạt yêu cầu, HV sẽ không được bảo vệ luận văn trước Hội đồng trường trong đợt 4/2017. Những học viên báo cáo đạt yêu cầu sẽ nộp luận văn trong khoảng thời gian từ 21 – 23/11/2017 (Quy cách trình bày và các văn bản cần nộp trong đợt BV, học viên kiểm tra trên website của Khoa). Biên bản buổi bảo vệ là hồ sơ bắt buộc để đủ điều kiện bảo vệ luận văn sau này.

                                                                                                Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

                                                                                                              TRƯỞNG KHOA

                               

 

                                                                                                  PGS. TS. NGUYỄN HỮU HUẾ  

Xem file tại đây