Kế hoạch thực hiện Luận văn đợt 1 năm 2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

 

Thời gian

Nội dung công việc

29/01 – 30/01/2018

Học viên nộp 02 bản thảo luận văn có chữ ký thông qua của người hướng dẫn cho khoa chuyên ngành

31/01 – 04/02/2018

Khoa chuyên ngành và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

05/02 – 07/02/2018

Học viên nộp bản thảo tại khoa chuyên ngành để kiểm tra quy cách

26/02 – 28/02/2018

- Học viên nộp cho khoa chuyên ngành 06 quyển luận văn hoàn chỉnh có chữ ký của người hướng dẫn luận văn và 04 đĩa CD có file nội dung toàn bộ luận văn. Trong đó:

- Học viên nộp cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH:

+ 01 quyển luận văn đã được khoa chuyên ngành thông qua;

+ 01 đĩa CD có file nội dung toàn bộ luận văn;

+ Lý lịch khoa học (theo mẫu);

+ Chứng chỉ tiếng Anh B1 (nếu có);

+ Bản nhận xét của người hướng dẫn luận văn (nếu có);

+ Biên lai thu học phí kỳ thực hiện luận văn.

Trước ngày 07/03/2018

Khoa chuyên ngành nộp bảng tổng hợp hội thảo thông qua kết quả thực hiện luận văn và danh sách đề nghị Hội đồng chấm luận văn cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

26/03 – 01/04/2018

Tổ chức bảo vệ và chấm luận văn

02/04 – 15/04/2018

Học viên nộp biên bản giải trình sửa chữa luận văn,  quyển luận văn đã thông qua các thành viên hội đồng và khoa chuyên ngành và  01 đĩa CD có file nội dung toàn bộ luận văn đã sửa cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH