TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG TRÌNH

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG TRÌNH

 

TRƯỞNG KHOA

CÁC PHÓ TRƯỞNG KHOA

 


           

                                   

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

CÁC BỘ MÔN

VIỆN KÝ THUẬT CÔNG TRÌNH

Công đoàn

Thủy công

Trung tâm kỹ thuật thủy điện & NLTT

Đoàn thanh niên

Công nghệ &Quản xây dựng

Trung tâm vấn Thiết kế & đầu XDCT

Nữ công

Sức bền kết cấu

Trung tâm vấn Kiểm định & Giám sát CLCT

 

Kết cấu công trình

Trung tâm vấn xây dựng dân dụng công nghiệp

 

Địa kỹ thuật

Trung tâm vấn Kiểm định chất lượng công trình giao thông

 

Vật liệu xây dựng

Trung tâm vấn kỹ thuật biển Phát triển cảng

 

Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

 

 

Công trình giao thông

 

 

Cảng đường thủy

 

 

Thủy điện Năng lượng tái tạo