1/7/2016 3:57:00 PM
Thực hiện theo kế hoạch đào tạo và bảo vệ luận văn cao học của Nhà trường năm 2016 – 2017, Khoa Công trình thông báo tới các học viên kế hoạch bảo vệ luận văn cao học đợt 1/2017


BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

Thời gian

Nội dung công việc

06/02 – 07/02/2017

Học viên nộp 02 bản thảo luận văn có chữ ký thông qua của người hướng dẫn cho khoa chuyên ngành

08/02 – 12/02/2017

Khoa chuyên ngành và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

20/02 – 21/02/2017

Học viên nộp bản thảo tại khoa chuyên ngành để kiểm tra quy cách

22/02 – 24/02/2017

- Học viên nộp cho khoa chuyên ngành 06 quyển luận văn hoàn chỉnh có chữ ký của người hướng dẫn luận văn và 04 đĩa CD có file nội dung toàn bộ luận văn. Trong đó:  Học viên nộp cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH:

+ 01 quyển luận văn đã được khoa chuyên ngành thông qua;

+ 01 đĩa CD có file nội dung toàn bộ luận văn;

+ Lý lịch khoa học (theo mẫu);

+ Chứng chỉ tiếng Anh B1 (Bắt buộc đối với học viên từ khóa 22 tuyển sinh đợt 2 trở đi);

+ Bản nhận xét của người hướng dẫn luận văn (nếu có);

+ Biên lai thu học phí kỳ thực hiện luận văn.

Trước 05/03/2017

Khoa chuyên ngành nộp bảng tổng hợp hội thảo thông qua kết quả thực hiện luận văn và danh sách đề nghị Hội đồng chấm luận văn cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

27/03 – 02/04/2017

Tổ chức bảo vệ và chấm luận văn

Từ 03/04/2017 – 17/04/2017

Học viên nộp biên bản giải trình sửa chữa luận văn,  quyển luận văn đã thông qua các thành viên hội đồng và khoa chuyên ngành (nếu có yêu cầu sửa chữa) và  01 đĩa CD có file nội dung toàn bộ luận văn đã sửa cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

 

                                                                                              Hà Nội, ngày 4 tháng 01 năm 2017

                                                                                                         TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

Các tin khác

http://www.fitnesscomeback.net
loss workout
original site
Get More Information
Learn More
our website
important source
you can look here
slimming down
http://villenews.net