11/26/2015 11:15:00 AM

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1105/TB-ĐHTL

                      Hà Nội, ngày  18  tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017

 

 


Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch xét giao đề tài và bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017 như sau:

I.                   Xét giao đề tài luận văn

TT

Nội dung công việc

Các đợt trong năm 2017

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Học viên nộp 02 đề cương luận văn theo mẫu quy định của Nhà trường về khoa chuyên ngành

31/10 - 04/11/2016

09/01 – 13/01/2017

27/3 - 31/3/2017

10/7/2017 - 14/7/2017

2

Khoa tổ chức xét và tổ chức bảo vệ đề cương luận văn

14/11 – 20/11/2016

16/01 – 22/01/2017

10/04 – 16/04/2017

17/7 – 23/7/2017

3

Học viên sửa đề cương và nộp lại khoa chuyên ngành

Trước ngày 25/11/2016

Trước ngày 10/02/2017

Trước ngày 28/4/2017

Trước ngày 04/8/2017

4

Khoa gửi danh sách đề tài luận văn, Người hướng dẫn, Bộ môn quản lý gửi về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Trước ngày

14/12/2016

Trước ngày

22/02/2017

Trước ngày

11/05/2017

Trước ngày

17/08/2017

II.                Bảo vệ luận văn

TT

Nội dung công việc

Cơ sở đào tạo

Các đợt trong năm 2017

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

1

Học viên nộp báo cáo tiến độ thực hiện luận văn có đánh giá của người hướng dẫn cho khoa chuyên ngành

Toàn trường

28/11 – 30/11/2016

20/3 – 22/3/2017

22/5 – 24/5/2017

28/8 – 30/8/2017

2

Học viên nộp bản thảo luận văn có chữ ký thông qua của người hướng dẫn cho khoa chuyên ngành

Toàn trường

06/02 – 07/02/2017

03/5 – 05/5/2017

31/7 – 02/8/2017

30/10 – 01/11/2017

3

Khoa chuyên ngành và bộ môn tổ chức hội thảo thông qua kết quả luận văn. Học viên sửa chữa luận văn

Toàn trường

08/02 – 12/02/2017

08/5 – 14/5/2017

07/8 – 13/8/2017

06/11 – 12/11/2017

4

Học viên nộp bản thảo tại khoa chuyên ngành để kiểm tra quy cách

Toàn trường

20/02 – 21/02/2017

15/5 – 17/5/2017

14/8 – 16/8/2017

13/11 – 15/11/2017

5

Học viên nộp bản luận văn hoàn chỉnh về khoa và Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Toàn trường

22/02 – 24/02/2017

22/5 – 24/5/2017

21/8 – 23/8/2017

21/11 – 23/11/2017

6

Khoa chuyên ngành gửi danh sách Hội đồng về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Toàn trường

Trước ngày

03/03/2017

Trước ngày

01/06/2017

Trước ngày

31/08/2017

Trước ngày

30/11/2017

7

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH trình Ban Giám hiệu ký Quyết định

Toàn trường

Trước ngày

10/03/2017

Trước ngày

08/06/2017

Trước ngày

06/09/2017

Trước ngày

07/12/2017

8

Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Hà Nội

27/3 – 02/4/2017

19/6 – 25/6/2017

18/9 – 24/9/2017

18/12 – 24/12/2017

Cơ sở 2

10/4 – 16/04/2017

03/7 – 09/7/2017

25/9 – 01/10/2017

08/01 – 14/01/2018

9

Học viên nộp luận văn sau sửa chữa về khoa và Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Hà Nội

03/4 – 17/4/2017

26/6 – 10/6/2017

25/9 – 09/10/2017

25/12 – 08/01/2018

Cơ sở 2

17/4 – 28/4/2017

10/7 – 24/7/2017

02/10 – 16/10/2017

15/01 – 29/01/2018

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kế hoạch theo thông báo này./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- P, K, B, TT, CS2, Viện ĐH&KHƯDMT, BM;

(đã ký)

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

 

 

 

 

Các tin khác

http://www.fitnesscomeback.net
loss workout
original site
Get More Information
Learn More
our website
important source
you can look here
slimming down
http://villenews.net